Ayetullahi’l-Uzma necefî’nin takdimi Bismillahirrahmanirrahim Allah’a hamd, Resulullah ve Ehlibeyti’ne salât ve selâmdan sonra… “Âl-i Muhammed Tarihinde Teşrih ve Muhakeme” kitabı çok faydalı kitaplardan biridir. Bu kitap, Resululla-h’ın Ehlibeyti’nin (hepsine selâm olsun) hak üzere olduğunu ve mazlumiyetini ispatlamada anlaşılır ve akıcı bir beyanla yazılmış en güzel, kısa ve eşsiz bir eserdir. Bu kitap defalarca basılmış, fakat gördüğü yoğun il-giden dolayı kısa bir zamanda baskısı tükenmişti. Bu nedenle, Meşhed Firdevs Kitapevi Müdürü […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

Yazarın Önsözü İslâmî Vahdet İslâmî vahdet, İslâm’ın zuhurundan beri Müslümanların kalbini kendisine cezbeden çekici bir kelimedir. Vahdet ve ittihattan bahsetmeyen ve dört yüz milyonluk bir dünyanın düşünsel birliğine gönül vermeyen bir Müslüman bulamazsınız. Biz burada İslâmî vahdetten, siyasî vahdeti değil, düşünce ve hedef birliğini kastediyoruz. İslâm âleminin fikir ve pratik bakımdan birleşmesini tüm Müslümanların arzuladığını söyledik. Öyleyse bizim de bunu savunmamız gerekir. Ama ne yazık ki, bu vahdetin temelini atmak […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

GİRİŞ Bisimillahirrahmanirrahim Yüce Allah Teala’nın tevfik ve hidayeti ve Resululla-h’ın (s.a.a) lütuf ve maneviyeti sayesinde yazmaya başladığım ve ismini “Âl-i Muhammed Tarihinde Teşrih ve Muhakeme” bıraktığım bu kitap bence eşsiz bir eserdir. Açıktır ki, Ehlibeyt’in (a.s) sevgi ve muhabbeti İslâm ümmetine farz olduğu gibi, o kutlu silsilenin hâl, yaşantı ve tarihlerinden haberdar olarak bu konuya ilgi duymak da o farizanın önemli bir parçasıdır. Fakat ne yazık ki, günümüzde durum tam […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

RESULULLAH’IN (s.a.a) VASİSİ ALİYYü’l-MURTAZA (Allah’ın selâmı ona ve tüm evlâtlarına olsun) Yüce Allah, insanlık âlemini yarattığı andan itibaren insanoğlunu hak ve hidayet yoluna davet etmek için devamlı ve defalarca aynı beşerin kendi nesli ve evlâtlarından, birçok davetçi ve hidayetçi görevlendirmiş ve sayılarında sadece tahmin yürütülen büyük peygamberler ve değerli resuller göndermiştir ve bunların hepsi kendi zamanlarında âlemlerin Rabbinin emrine göre ilâhî buyruğu kendi ümmetlerine tebliğ ve talim etmişlerdir. Bu yüce […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

[KUR’ÂN’DA HZ. ALİ’NİN -A.S- FAZİLETİ] Daha önce de dediğimiz gibi, ilk naklî delil Kur’ân-ı Kerim ve ikinci naklî delil de Resulullah’ın (s.a.a) hadisleridir. Kur’ân-ı Kerim’de Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) üstünlüğünü açıklayan birçok açık ayetlerden burada sadece ikisine değineceğiz: Ayet [Tathir Ayeti] “Gerçekten Allah, sadece siz Ehlibeyt’ten kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzâb, 33) Tüm Ümmet-i Muhammedî, bu ayetin beş kişi olan Âl-i Aba hakkında nazil olup, […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

HADİSLERDE HZ. ALİ’NİN -A.S- FAZİLETİ] Gelelim Hz. Ali’nin (a.s) faziletini ve bütün ümmetten üstünlüğünü açıklayan hadis-i şeriflere. Ancak biz burada bu hususu ifade eden Resulullah’ın (s.a.a) hadislerinin hepsine değinmeyeceğiz, onlardan sadece birkaçını zikretmekle yetineceğiz. Zira bu konudaki hadisler birkaç cildi kaplayacak kadar çoktur. Ancak burada beyan edeceğimiz hadisler, bütün İslâm ümmetince kabul edilen, hiçbir şekilde inkâr ve tevil edilemeyecek, bilâkis bütün Şiâ ve Ehlisünnet âlimlerinin, tüm İslâm mezhep ve fırkalarının […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

Aksine Sonuçlar Ali b. Ebutalib’in üstünlüğü veya hilâfeti hususundaki iddia ve istidlallerimiz apaçık ve dosdoğru olmasına rağmen ne yazık ki aksine sonuçlar vermiştir. Şöyle ki: Resulullah (s.a.a) ahiret yurduna göçünce, Ali b. Ebu-talip o hazretin gusül ve defniyle meşgulken “Benî Saide Sakifesi” olayı yaratılmış ve hilâfet “Ebu Bekir b. Kuhafe”-ye intikal etmiştir. Hâlbuki ashabın tümü bu amelin, aksine sonuçlar doğuracağını tahmin ediyorlardı. Çünkü Resulul-lah’ın vefatıyla sonuçlanan hastalığını rivayet eden “İmam […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

Hilâfet Sırası Emirü’l-Müminin Ali (a.s), birçok kavga ve hadiselerden sonra ashabın istek ve temennilerini kabul edip hilâfete geçti… Fakat insan, Emirü’l-Müminin’in hilâfet ve imamet meselesini hatırlayınca zaman ve şartların müminlerin emirine karşı gelmek ve nifak çıkarmak üzere birbirleriyle sözleştiklerini sanır. Bunun açık delillerinden birisi şudur: Hz. Ali’nin hilâfeti kabul etmesini rica ve temenni eden Talha ve Zübeyr, biri Basra ve diğeri de Kufe emirliğine ulaşmayı umuyorlardı. Fakat bu iki müttefik, […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

Resulullah’ın (s.a.a) Ciğer Paresi Fatımatü’z-Zehra (A.S) Yirmi üç yıl Kureyş müşrikleri ve Arab’ın kâfirlerine karşı fedakârca çaba harcayan, o kadar cefâ ve zahmetlere katlanan, Habeş’e hicret etmeye mecbur bırakılan ve sonunda da vatanını terk ederek Mekke’den Medine’ye göçerek kavim ve kabilesinden ayrılan Resulullah (s.a.a), bu kadar cefâ ve zahmetler sayesinde İslâm âlemini meydana getirdi. Çekirge ve kertenkele yemekte olan Arapları naz-u nimete kavuşturdu. Ağaç ve taşa tapmakta olan insanlara hak […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME

İkinci İmam, Hasan Mücteba (A.S) Âl-i Aba’nın cömert zatı ve tertemiz Ehlibeyt’in efendisi ve ikinci imam olan Hasan (a.s), hicretin ikinci yılında dünyaya gelmiş ve dünyanın ziyneti olmuştur. Künyeleri “Ebu Muhammed” olup, cennet hatunu Fatıma-ı Zehra’nın ilk evlâdıdır. Emirü’l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hasan, yaratılış ve ahlâk bakımından, peygam-berlerin efendisi olan dedesi Resulullah’a benzi-yordu.”  Resulullah (s.a.a) defalarca hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Bu iki oğlum Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridir.” […]

Categories: TEŞRİH VE MUHAKEME
Sayfa 1 / 64312345...102030...Son »